Art & Spirituality

of

Holy Icons

Rev. Brendan J. McAnerney, O.P.

Rev. Brendan J. McAnerney, O.P.
Image 3/1:65

Forty Martyrs of Sebaste, Byzantine ivory, 10c

Go to link